VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden Zentai Shiatsu

 

Student in Opleiding

Omdat ik nog in opleiding ben geef ik shiatsu-massages van 60 minuten tegen een gereduceerd tarief. Dit zijn derhalve nog geen volledige therapeutische behandelingen met diagnose, maar massages gericht op ontspanning en waarbij ik mijn verworven kennis en ervaring oefen en in de praktijk breng.

 

Behandeling

Behandelingen vinden uitsluitend op basis van afspraak plaats. U kunt afspraken online, via e-mail of telefonisch maken.

Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek en de eerste behandeling. Door middel van een intakegesprek worden de klachten in kaart gebracht. Na de intake volgt de eerste behandeling.

Bent u reeds onder behandeling bij een arts, therapeut of specialist, dan kan het zijn dat wij u vragen of u wilt overleggen met uw behandelaar of een van onze behandelingen gedurende de behandel periode toegepast mag worden. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts.

Indien u informatie niet meldt over eventuele ziektes, blessures, operaties en dergelijke dan kunt u Zentai Shiatsu niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na een door ons gegeven behandeling.

 

Afspraak afzeggen

Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 48 uur van te voren af te melden. Bij niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving zijn wij genoodzaakt om de behandelkosten in rekening te brengen.

 

Betaling / Vergoeding

Na afloop van de behandeling  kunt u contant of met een Tikkie te betalen. Omdat ik nog in opleiding ben, is het niet mogelijk om de kosten van de behandeling te declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Geheimhouding

Tijdens de behandeling kunnen clientgegevens geanonimiseerd worden genoteerd en opgeslagen t.b.h. de behandeling en verslaglegging voor de opleiding.Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Zentai Shiatsu en de cliënt voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

 

Beroepsverenigingen

Zentai Shiatsu is aangesloten bij de Shiatsu Vereniging Nederland als studentenlid. Alle bij bovengenoemde beroepsvereniging aangesloten therapeuten zijn geschoolde professionals die werken volgens vastgestelde kwaliteitseisen.

 

Aansprakelijkheid

Zentai Shiatsu is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

 

Ethiek en hygiëne

Ethiek en hygiëne staan binnen Zentai Shiatsu hoog aangeschreven. Wij verwachten van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Zentai Shiatsu zorgt voor een schone behandelruimte, natuurlijk mag u altijd uw eigen handdoek meenemen als u dat prettig vindt. Zentai Shiatsu behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.

 

Klachtenprocedure

Per januari 2017 dienen alle werkzame therapeuten een klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. Dit is opgenomen in de Wkkgz (de Wet kwaliteit, klachten, geschillen in de zorg).

Mocht er om wat voor reden dan ook ontevredenheid zijn over de dienstverlening, dan zal de communicatie open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog verliezend dat de behandelaar altijd zal handelen vanuit zijn/haar professie en dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze behandeling. U kunt uw klacht ook per e-mail indienen via klacht@www.zentaishiatsu.nl. Maar u kunt zich ook ten alle tijde wenden tot de beroepsvereniging Shiatsuvereniging Nederland. Dit kan via www.nvst.nl/klachtenformulier.